Fiskebestämmelser

§ 1  Tillstånd för fiske inom området erhålls genom lösande av fiskekort. 

§ 2  Fiskekortets giltighetstid är angivet på kortet.

§ 3  Fiskekortet gäller som familjekort inkl. hemmavarande barn t.o.m 17 år.

§ 4  Fiskekortet skall uppvisas på uppmaning av tillsyningsman.


§ 5  Person som ertappas under utövande av fiske utan fiskekort kommer att anmälas för olovligt fiske.

§ 6  Person som ertappas under fiske med förbjudna redskap kommer att anmälas för olaga fiske.

§ 7  Gällande minimimått för Gös är 45 cm, Gädda 40 cm och Ål 70 cm. Gällande maxmått för Gös är 75 cm.

Fisk som ej uppfyller minimibestämmelser skall oavsett kondition återutsättas.

Gös, 45 – 75 cm

Gädda, 40 cm

Ål, 70 cm